גיור

 הרשמה לגיור בעיברית  רישום להליך גירות אנגלית.pdf

קהילת שובה ישראל עורכת גיורים אורתדקסים המוכרים ע"י הרבנות הראשית לישראל בשיתוף פעולה עם בתי דין מוכרים